DTV

DTV Thuyết Minh | TNS Ted Cruz: Đảng DC muốn TT Trump phải biến mất, nhưng ông sẽ không đi đâu hết!