6|24|21’:9:00AM: Chỉ 39% người Mỹ tán thành cách xử lý của Joe Biden đối với Trung Quốc

6|24|21’:9:00AM: Chỉ 39% người Mỹ tán thành cách xử lý của Joe Biden đối với Trung Quốc