6|14|21’:1:00PM: Quân đội nhồi nhét ‘tuyên truyền chống Mỹ’

6|14|21’:1:00PM: Quân đội  nhồi nhét ‘tuyên truyền chống Mỹ’