IN THE FIELD EPISODE 012 08/06/21: Sau đại dịch, người cho thuê và người đi thuê nhà đều có vấn đề

IN THE FIELD EPISODE 012 08/06/21: Sau đại dịch, người cho thuê và người đi thuê nhà đều có vấn đề