Luyện nghe 800 câu tiếng Anh thông dụng - Bài 04 | 1 ngày nghe 2 lần, tập trong 1 tháng

Luyện nghe 800 câu tiếng Anh thông dụng - Bài 04 | 1 ngày nghe 2 lần, tập trong 1 tháng
Mình lỡ đăng bài 5 trước bài 4, nên giờ mình đăng bài 4 luôn