Nguyễn Văn Đài - BFD Media

Vừa nắm ghế Bộ xây dựng, Cha con Ba Dũng  thừa thắng liên minh các thế lực "Chiếm" An Giang.