DTV

Không phải Biden, mà đây mới chính là người đang nắm thực quyền tại Tòa Bạch Ốc!