25FEB21: CALIFORNIA ĐÃ CÓ 1,825,000 CHỮ KÝ BÃI NHIỆM NEWSOM!

#tranmaico #news #trump #biden 25FEB21: CALIFORNIA ĐÃ CÓ 1,825,000 CHỮ KÝ BÃI NHIỆM NEWSOM!