Trần Nhật Phong

TIN CẬP NHẬT 21/42021: Quốc hội đề nghị 100 tỷ USD để đối phó và ngăn chận kỷ thuật CSTQ