Ván Cờ Chủ Tịch Hạ Viện Donald Trump,Một Hướng Đi Tuyệt hảo.