VATV | Phần 10 Đoạn 5 & 6 Bộ Phim Tài Liệu - Con Người và Lịch Sử: Sự Can Thiệp của Hoa Kỳ tại VN

VATV | Qua Cái Nhìn Của Một Nhà Ngoại Giao, 1965-1975 - Phỏng Vấn Đặc Biệt Cựu Đại Sứ Bùi Diễm - Bộ Phim Tài Liệu của Dự Án Lịch Sử Truyền Khẩu về Cuộc Chiến Việt Nam https://vietnamwarohp.com/​